SzSzTár Autósiskola Kisvárdaár Autósiskola Kisvárda

 

 

2018. július 1-jétől 25.000 Ft állami támogatás minden 20 év alatti tanulónknak! ("B" kategória)

 

Iskolánkról röviden
Iskolánk Kisvárda szívében található, a Művészetek Házában. 1989-ben alakult. Azóta több ezer tanuló szerzett nálunk jogsit különböző kategóriákból, akiknek ezúton is köszönjük, hogy minket választottak! Külön köszönet azoknak, akik 3 kategóriából is nálunk vizsgáztak!
Az iskola vezetője azóta Tarsoly Barna, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az autós-motoros elméleti és gyakorlati képzés terén.
Gépjárművezető tanfolyamokat a következő kategóriákból indítunk: AM; A1; A2; A; B
 
Kisvárdán egyedüli motoros képzés, segédmotortól a legnagyobb motorig.
Mi nem ígérünk fillérekért jogsit,
 • nincsenek jól hangzó, extrém, megvalósíthatatlan akcióink,
 • nem fizettetünk indokolatlan pótórákat
 • ajándékba sem adunk semmit :) :)
Miért válassz mégis minket??? Amit mi ígérünk és teljesítünk:
 • korrekt, teljes körű tájékoztatás és ügyintézés,
 • segítőkészség,
 • alapos elméleti, gyakorlati felkészítés,
 • megbízható, tapasztalt oktatók,
 • jó hangulat -rugalmasság,
 • kamat mentes részlet fizetés!
 • kedvezmények( pl.:több kategória megszerzése esetén)

 

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

 

1. Adatkezelő megnevezése

1.sz. Sztár Autósiskola Kkt. (Sztár Autósiskola)

1.1  Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely4600 Kisvárda Flórián tér 20.

Ügyfélfogadás: 4600 Kisvárda Flórián tér 20.

Telefon: +3620/55 65 121 

              +3620/505 52 45

E-mail: sztarkisvarda@freemail.hu

1.2 Adatkezelő honlapja:

http//www.sztarkisvarda.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről:

https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV

- a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0500024.GKM&mahu=1

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV

3. A szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Adatkezelés célja
Név a szerződés teljesítése érdekében a közúti járművezetői vizsgához a vizsgázó személy 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint előírt adatainak vizsgáztató közlekedési hatóság általi regisztrálása
Anyja neve
Születési hely és idő
Állampolgárság
Lakcím
Értesítési cím
Telefonszám
E-mail cím
Személyazonosító okmány adatai
Járművezetői engedély adatai
Nyilatkozat alapfokú iskolai végzettségről
Felmentést igazoló okmány adatai
Egészségügyi alkalmasságának adatai
Járművezetésről eltiltásának adatai
Okmányai visszavonásának adatai  
Után képzési kötelezettségére vonatkozó adatai
Vezetési jártasság igazolására vonatkozó adatai
Tanfolyammentes vizsgára kötelezésének adatai
Kényszergyógyítás vagy kényszergyógykezelés ténye
Soron kívüli egészség alkalmassági igazolás adatai
Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatának adatai
Gondviselő neve 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy azonosítása
Gondviselő telefonszáma
Gondviselő email címe

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatszolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

3.3. Az adatkezelés idő tartama

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez.

Az E-Educatio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.), mint adatfeldolgozó biztosítja az e-Titán Rendszertˡ, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló Ügynökök² , valamint Szakoktatók, mint adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik. Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdésekor, illetve a képzés befejezésekor továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott adatokat³ .Az Adatkezelő a Szakoktató kiválasztását követően továbbítja az Ön adatait a vele megbízási jogviszonyban álló Szakoktatónak a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő

a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

_________________________________

ˡ Az e-Titán képzési adminisztrációs rendszer használata esetén.

² Törölhető, ha a Képzőszerv nem dolgozik adatfeldolgozást is végző ügynökökkel.

³ E-learning képzés igénybevétele esetén.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A tényleges adatkezelés az e-Titán Rendszerben történik. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján jár el.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken, valamint az e-Titán Rendszeren belül biztosított felületeken keresztül  kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e

mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztültiltakozhat az adatkezelés ellen, ha azAdatkezelő

a személyes adatait

- közvetlen üzletszerzés céljából,

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,

- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,

- tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli.

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelő

vel az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

- Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép-vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

8. Egyéb

 

8.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-n lép hatályba.

Tanfolyamok

Gépjárművezető tanfolyamokat a következő kategóriákból indítunk: AM; A1; A2; A; B
Normál kresz tanfolyamokat egész évben havonta indítunk. Heti 3 alkalommal kell járni. Hétfőn, Szerdán, és Pénteken du. 16:00-18:30-ig. (kb.4 hét)

Nyáron 10 napos gyors kresz tanfolyamaink vannak, melyek Hétfőtől-Péntekig, 8:00-11:30-ig tartanak. (2-szer 5 nap)

2020-ban induló normál (nem gyorsított) kresz tanfolyamok 16:00-tól :

 • Január 06.
 • Február 03.
 • Március 02.
 • Április 06.
 • Május 11.
 • Szeptember 07.
 • Október 05.
 • November 02.
 • November 30.

Nyári 10 napos kresz tanfolyamok, 08:00-tól :

 • Június 15.
 • Július 06.
 • Augusztus 03.

"B" kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei:

 • Beiratkozáshoz minimum 16 és fél éves életkor ( felső korhatár nincs )
 • A gyakorlati vizsgákhoz szükséges a 17 éves életkor betöltése.
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Elsősegély vizsga (illetve már meglévő Eü kártya vagy jogosítvány, amihez már kellett EÜ vizsga
 • minimum 8 általános iskolai végzettség

"A" kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei ( Olyan oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, mely legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 50 KW motorteljesítménnyel rendelkezik.):

 • 24 éves életkor ( felső korhatár nincs )
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Elsősegély vizsga (illetve már meglévő Eü kártya vagy jogosítvány, amihez már kellett EÜ vizsga
 • minimum 8 általános iskolai bizonyítvány

"A1" ( Olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 KW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig 0,1 KW/kg-ot nem haladja meg. ) kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei:

 • 15 és fél éves életkor (felső korhatár nincs)
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Elsősegély vizsga (illetve már meglévő Eü kártya vagy jogosítvány, amihez már kellett EÜ vizsga
 • minimum 8 általános iskolai végzettség

"A2" ( Olyan oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár , mely legalább 395 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 25 KW motorteljesítménnyel rendelkezik.) kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei:

 • 18 éves életkor (felső korhatár nincs)
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Elsősegély vizsga (illetve már meglévő Eü kártya vagy jogosítvány, amihez már kellett EÜ vizsga
 • minimum 8 általános iskolai végzettség

"AM" (moped, legfeljebb 50 cm3-es segédmotorkerékpár) kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételei:

 • 13 és fél éves életkor (felső korhatár nincs)
 • Elsősegély vizsga (illetve már meglévő Eü kártya vagy jogosítvány, amihez már kellett EÜ vizsga

 

 • Oktatóink:
 • Tarsoly Barnabás

 

 • Tarsoly Barna: autós-motoros gyakorlati képzés. Wolksvagen touran diesel autó.
 • Újvári Lajos
 • Újvári Lajos: (1996 óta cégünk megbízható dolgozója) autós-motoros elméleti, illetve autós gyakorlati képzés. Skoda Fábia benzines autó.
 •              
 •   Ãšjvári Lajos Bálint József: gyakorlati oktató, Wolksvagen polo 1.4 diesel autó.
 •  
 •    Ãšjvári LajosVáradi Gábor: gyakorlati oktató, Suzuki swift benzines autó.
 •  

Áraink

 • "B" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 170 000 Ft. Ebből 50.000 Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. A vizsgadíjai(országosan): KRESZ: 4 600Ft, forgalom: 11 000Ft (a rutin vizsgát már eltörölték B-nél)
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 50 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 4000 Ft/óra , az KAV által előírt 9 óra összege: 36 000 Ft.
  Forgalom: 4000 Ft/óra
  21 óra összege: 84 000 Ft
  Előleg befizetésének összege: amely összeg a teljes tandíj körülbelül 45%-a: 100 000 Ft
 • Pótóra díj: 5000 Ft /óra

         

 

 • "AM" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 63 000Ft. Ebből 40 000Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. A vizsgadíjai(országosan): kresz: 4 600Ft, rutin: 3 600Ft, forgalom: 3600Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 28 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 2 870 Ft/óra , az KAV által előírt 11 óra összege: 34 580 Ft.
  Előleg befizetésének összege: amely összeg a teljes tandíj körülbelül 40%-a: 40 000 Ft

 • "A" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 135 000Ft. Ebből 80 000Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. Vizsgadíjai: kresz: 4 600Ft, rutin: 4 700Ft, forgalom: 11 000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 33 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3 230 Ft/óra , az KAV által előírt 10 óra összege: 32 300 Ft.
  Forgalom: 4 100 Ft/óra
  17 óra összege: 69 700 Ft
  Előleg befizetésének összege: amely összeg a teljes tandíj körülbelül 45%-a: 80 000 Ft

 • "A1" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 83 000Ft. Az előleg 50 000Ft, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. Vizsgadíjai: kresz: 4 600Ft, rutin: 4 700Ft, forgalom: 11 000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 33 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3 000 Ft/óra , az KAV által előírt 6 óra összege: 18 000 Ft.
  Forgalom: 3 480 Ft/óra
  15 óra összege: 49 320 Ft
  Előleg befizetésének összege: amely összeg a teljes tandíj körülbelül 45%-a: 50 000 Ft

 • Az "A2" éves tandíja: 90 000Ft. Ebből 50000Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. Vizsgadíj: 20 300Ft
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 30 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3 310Ft/óra a KAV által előírt 6 óra összege:19 860 Ft
  Forgalom: 4000 Ft/ óra 
  11 óra összege: 44 000 Ft
  Előleg befizetésének összege: amely összeg a teljes tandíj körülbelül 45%-a:50 000 Ft

Ha valamelyik vizsga sikertelen, azt az adott 1 vizsgadíjat kell ismételten befizetni.

A díjváltoztatás jogát fenntartjuk!

Elérhetőségek

Címünk

Cím: 4600 Kisvárda , Flórián tér 20. (Műv. Ház )

 

Hívjon bátran!

Telefon:

Tarsoly Krisztina: 06-20/ 55-65-121

Gál Szilvia: 06-20/505-52-45

Ügyfélfogadás

Hétfő, Kedd, Csütörtök :    08:00- 16:00 -ig

Szerda:    08:00-12:00-ig

Péntek :    08:00-12:00 -ig

Ebédszünet:   12:00-12:30-ig

 

Információ

Tarsoly Krisztina: 06-20/ 55-65-121 

Gál Szilvia : 06-20/505-52-45

Iskolavezető, autós-motoros gyakorlati képzés: Tarsoly Barna: +36 (20)9-440-160

Elméleti, gyakorlati oktató: Újvári Lajos: +36 (20)333-58-11

Gyakorlati oktató: Bálint József:+36(30)363-99-96,Váradi Gábor +36(30)481-09-93 

Írjon nekünk!                       
 
 
 
 
 
 
SzTár Autósiskola Kisvárda a Facebookon 
 

Statisztikák

A közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) kormányrendelet előírásának megfelelően statisztikai mutatók segítik a tanulókat a színvonalas autósiskolák kiválasztásában.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság rendszeresen közzéteszi honlapján az elmúlt negyedévekre vonatkozó, a minőségi képzés szempontjából fontos statisztikai mutatókat, amelyeket kötelesek vagyunk weboldalunkon feltüntetni.

 A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM):a motorkerékpáros („A1”,”A2” alkategóriák és „A” kategória), valamint az „AM”, és a „B kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamok elméleti vizsgatárgyai és „Forgalmi vizsga” vizsgatárgy esetében kell számítani. (százalékos mértékben mutatja meg iskolánk által lejelentett vizsgák számához képest a sikeres vizsgák számát: 100 % esetén az adott időszakban minden vizsgázó sikeresen vizsgázott.)

 

Az Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ):  a motorkerékpáros („A1”, „A2” alkategóriák és „A” kategória), valamint az „AM”, és „B” kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamok „Járművezetési gyakorlat” tantárgyaira vonatkozóan kell számítani a sikeres forgalmi vizsga napján 17. életévét már betöltött és a 40. életévét még be nem töltött vizsgázók esetében. (százalékos arányban határozza meg, hogy a kötelező óraszámokon túl összesen hány tanóra szükséges átlagosan a forgalmi vizsga sikeres elvégzésére az adott intézménynél).

  

Képzési Költség(KK): (forintban való meghatározás) Naptári negyedévre a képző szervnek magára vonatkozóan kell kiszámítani. („AM”, „A1”, „A2”, „A” „B”,).Sikeres forgalmi vizsgát tett tanulók által, a képzés teljes időtartama alatt befizetett minden költség számtani átlagát kell venni.( elméleti tandíj, gyakorlati oktatás díja, egyszeri vizsgadíjak, kezelési költség, a képző szerv váltás esetén fizetendő díj. Nem kell beszámolni az orvosi alkalmassági vizsgálat díját, az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga és képzési díját, pályaalkalmassági vizsgálat díját, vezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját.)

 

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)

 
    2019.3.negyedév - 2019.4.negyedév
Képző szerv AM A1,A2,A össz B C
  Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat
Név Azonosító 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019.
3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4.
SZTÁR Autósiskola Kkt.  3688 - - - -

92.31%

- 82.35% 50% 62.71% 41.94% 49.18% 46.67% -

 

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)

 
2019.3.negyedév - 2019.4. negyedév
Képző szerv AM A1,A2,A össz B C
  Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat
Név Azonosító 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019.
3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4.
SZTÁR Autósiskola Kkt. 3688  -  - -  - 128.78% 134.12% - -

 

 

Képzési költség

 
2019.4. negyedévi
átlagos képzési költsége

"B"

 

 189.461 FT

 

 

 

"